Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
   Aktualności      Fundacja Ecclesia Nostra
 

FUNDACJA ECCLESIA NOSTRA

Dys, ul. Bpa Władysława Gorala 11,
21-003 Ciecierzyn

KRS 0000507597

Konto:  BS Niemce   83 8702 0001 0010 0843 2000 0010
 
Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Dokonując rocznego rozliczenia podatkowego, możesz przekazać 1% podatku !!!
 


 
Cele Fundacji (wyciąg ze statutu):

"§ 8

Fundacja została powołana w celu:

1)  pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie wpisanego do rejestru zabytków nr A/564, oraz zabytkowego zespołu kościelnego w Dysie obejmującego: dzwonnicę murowaną (XIX w.), plebanię murowaną z 1905 r., figurę M. Boskiej ustawioną przed wejściem na cmentarz kościelny (XX w.), a także cmentarz parafialny z końca XVIII w., z najstarszymi nagrobkami pochodzącymi z połowy XIX w. - zespół wpisany do rejestru zabytków nr A/937(dalej w tekście Statutu jako zespół kościelny w Dysie);

2)  stwarzania warunków do integracji i wspólnego działania wszystkich tych, którzy przejawiają zapał i zaangażowanie w zakresie odnowienia zespołu kościelnego w Dysie;

3)  propagowania w kraju i za granicą historii oraz walorów architektonicznych i religijnych zespołu kościelnego w Dysie, nawiązania współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków;

4)  pobudzenia inicjatyw społecznych w obszarze krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych;

5)  wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających postawy, o których mowa w pkt. 4);

6)  upowszechniania wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą."