Fundacja Ecclesia Nostra

Dokonując rocznego rozliczenia podatkowego, możesz przekazać 1% podatku !!!


KRS 0000507597

Konto:  BS Niemce   83 8702 0001 0010 0843 2000 0010

§ 8

Fundacja została powołana w celu:

  1. pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie wpisanego do rejestru zabytków nr A/564, oraz zabytkowego zespołu kościelnego w Dysie obejmującego: dzwonnicę murowaną (XIX w.), plebanię murowaną z 1905 r., figurę M. Boskiej ustawioną przed wejściem na cmentarz kościelny (XX w.), a także cmentarz parafialny z końca XVIII w., z najstarszymi nagrobkami pochodzącymi z połowy XIX w. – zespół wpisany do rejestru zabytków nr A/937(dalej w tekście Statutu jako zespół kościelny w Dysie);
  2. stwarzania warunków do integracji i wspólnego działania wszystkich tych, którzy przejawiają zapał i zaangażowanie w zakresie odnowienia zespołu kościelnego w Dysie;
  3. propagowania w kraju i za granicą historii oraz walorów architektonicznych i religijnych zespołu kościelnego w Dysie, nawiązania współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków;
  4. pobudzenia inicjatyw społecznych w obszarze krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych;
  5. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających postawy, o których mowa w pkt. 4);
  6. upowszechniania wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.