Sakramenty

Chrzest

Przez sakrament chrztu zostajemy odrodzeni wewnętrznie, uświęceni, obmyci z grzechu pierworodnego. Stajemy się dziećmi Bożymi, zjednoczonymi z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem-Kościołem. Przez chrzest mamy udział w prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej funkcji Zbawiciela.

Chrzty udzielane są w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed datą chrztu.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest.

Bierzmowanie

W sakramencie bierzmowania Chrystus obdarza nas licznymi łaskami i powołuje do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem. Sakrament ten wiąże z Kościołem, ponieważ zespala i upodabnia do Chrystusa.

Dokumenty wymagane do przyjęcia bierzmowania:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolne.

Eucharystia

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, bo Chrystus włącza Kościół i każdego z nas do swojej ofiary uwielbienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy ja przyjmują uczestniczą w ofierze Pana Jezusa, wzmacniają wieź miłości miedzy sobą a Jezusem i karmią się pokarmem dającym życie wieczne.

Dokumenty wymagane do przyjęcia Pierwszej Komunii św.:

 • metryka chrztu dziecka

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w każdą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz.9:00,

Pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania ma nas nie tylko uwolnić od grzechów, doprowadzić do jedności z Bogiem i Kościołem, lecz ma nas wewnętrznie nawrócić. Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Pełna przemiana człowieka jest rezultatem zarówno działania łaski Bożej, jak i jego współdziałania z nią.

Spowiedź Święta:

 • niedziela podczas Mszy św.
 • dni powszednie pół godz. przed Mszą św.
 • Pierwszy piątek miesiąca godz. przed Mszą Świętą wieczorową

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych u wielu osób budzi wiele lęków i obaw. Dość często wzywa się kapłana dopiero wtedy, gdy chory już umarł, ponieważ istnieje obawa by nie przerazić konającego propozycją przyjęcia sakramentu. Tymczasem sakramentu tego nie udziela się wyłącznie konającym. Może go również przyjąć osoba poważnie chora i osłabiona przez wiek. W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament. We wszystkich sytuacjach życiowych Chrystus obdarowuje nas swoimi łaskami, koniecznymi do spełnienia powierzonych nam przez Niego nowych zadań i do naszego uświęcenia. Ma to miejsce również w wypadku choroby chrześcijanina. Przez sakrament namaszczenia Zbawiciel umacnia cierpiącą osobę, włącza ją w tajemnicę swojej zbawczej męki i śmierci, odpuszcza jej grzechy i uświęca ją. Dzięki łasce tego sakramentu chory lub umierający człowiek zyskuje pomoc dla własnego zbawienia, a równocześnie przez swoje cierpienie i śmierć przymnaża różnych zbawczych darów całemu Kościołowi.

Adresy chorych zgłaszamy w kancelarii lub zakrystii.
W nagłych przypadkach, można zawsze wezwać kapłana do chorego.

Małżeństwo

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie.

Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego:

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Sakramentalia – pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą człowieka dla człowieka na ziemi. “Ostatnim pożegnaniem”, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane. Śmierć naszych bliskich należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia – Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Dokumenty wymagane do pogrzebu katolickiego:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)